Бидний тухай

Лэндмн, SuperUp аппликейшний супер үйлчилгээ “Banana mall” онлайн дэлгүүр. Дэлхийн болон дотоодын 300 гаруй брэндийн 6000 гаруй нэр тѳрлийн албан ёсны эрхтэй бараа бүтээгдэхүүнээс хүссэн сонголтоо хийж хормын дотор хүргүүлэх боломжийг хэрэглэгчдэдээ oлгосноор хэдийн олон залуусын завгүй амьдралын зайлшгүй хэрэглээ болж чаджээ. Тэгвэл тэд яагаад Бананаг бусдаас илүүд үзэж байна вэ?

Нийтлэг үндэслэл

 1. “Хүргэлтийн баталгаа” үйлчилгээ

  Ta ѳмнѳ нь цагтаа амжиж ирж чадаагүй хүргэлтийнхээ тѳлбѳрийн буцаан авч үзсэн үү? Хүргүүлсэн л бол тѳлбѳрѳѳ 100 хувь тѳлдѳг биш гэж үү? Тэгвэл Банана цастай, шуургатай, нартай ямар ч үед таны захиалгыг 24 цагийн дотор хүргэдэг бѳгѳѳд мянгад нэг тохиолдлоор хугацаандаа амжаагүй тохиолдолд хүргэлтийн тѳлбѳрийг тань 100 хувь буцаан олгодог юм.

 2. Зѳвхөн Бананачдын хямдрал

  Бананад бүх бараа дэлгүүрийн үнээрээ зарагддаг гэдгийг хэдийн мэддэг болсон байх. Гэхдээ зөвхөн Бананагийн хэрэглэгчдэд зориулсан хямрал гэж байдгийг та мэдэх үү? Ердѳѳ л Бананагийн хэрэглэгч байсныхаа тѳлѳѳ дэлхийн барааг хаана ч байхгүй хямдралтай үнээр аваад дээрээс нь бүр хүргүүлчихнэ гээч?

Нэр томьёо

 1. Нэр томьёоны тайлбар

  • “Онлайн худалдааны цахим модуль” /цаашид “Цахим модуль” гэх/ гэж бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэл байршиж, Хэрэглэгч өөрийн Хувийн бүртгэл үүсгэсний үндсэн дээр худалдан авалт хийх болон бусад үйлчилгээ авах боломжтой Аппликейшн доторх Дижитал Молл ХХК-ийн модулийг;
  • “Сагс” гэж Хэрэглэгч Цахим модуль дээр буй бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэлтэй танилцсаны үндсэн дээр худалдан авахаар сонгох үед Хэрэглэгчийн худалдан авахаар сонгосон бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нэгтгэн байршуулж буй хэрэгслийг;
  • “Захиалга” гэж Хэрэглэгч худалдан авахаар сонгон сагсанд байршуулсан бараа бүтээгдэхүүний төлбөр төлснийг;
  • “Захиалгын мэдээлэл” гэж Хэрэглэгчийн захиалгатай холбоотой барааны нэр, төрөл, өнгө, хэмжээ, тоо ширхэг, үнэ, хүргэлтийн хаяг (үүгээр хязгаарлагдахгүй) зэрэг мэдээллийг;
  • “Захиалга цуцлах” гэж Захиалга баталгаажсанаас хойш бараа бүтээгдэхүүнийг Тээвэрлэгчид хүлээлгэн өгөх хүртэл хугацаанд Үйлчилгээний нөхцөлийн 10-д заасан үндэслэлээр Захиалга цуцалж буй үйлдлийг;
  • “Бараа бүтээгдэхүүн буцаах” гэж Захиалга хүлээн авах болон хүлээн авсны дараах хугацаанд Үйлчилгээний нөхцөлийн 14.5, 15, 16-д заасан үндэслэлээр буцааж буй Хэрэглэгчийн үйлдлийг;
  • “Хувийн бүртгэл” гэж Хэрэглэгч Үйлчилгээний нөхцөлийн 17.1-д заасан мэдээллийг Цахим модульд бүртгүүлснээр Хэрэглэгчийн нэр дээр үүсэх худалдан авалт хийх эрх үүсгэж буй бүртгэлийг;
  • “Тээвэрлэгч” гэж Хэрэглэгчийн баталгаажуулсан Захиалгыг түүний өгсөн хаягийн дагуу хүргэж өгөх үүргийг хүлээж буй этгээдийг;
  • “Бараа бүтээгдэхүүний үнэ” гэж нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (цаашид “НӨАТ” гэх) нэмэгдсэн бараа бүтээгдэхүүний эцсийн жижиглэн худалдаалах үнийг;
  • “Хүргэлтийн хөлс” гэж Захиалгыг Хэрэглэгчийн өгсөн хаягт хүргэхтэй холбоотой Үйлчилгээний нөхцөлийн 13-р зүйлд заасан хөлсийг;

Бүртгэл

 1. Үйлчилгээ авах үндэслэл

  Үйлчилгээний нөхцөлийн 3.4-д заасан Хувийн бүртгэл хийгдсэнээр Хэрэглэгч Банана онлайн дэлгүүрийг ашиглах бүрэн эрх үүснэ.

 2. Насны хязгаар

  • Хэрэглэгч нь 16 насанд хүрсэн байх ёстой бөгөөд 16 насанд хүрээгүй этгээд Хэрэглэгч болохыг хориглоно.
  • Банана онлайн дэлгүүр нь бүртгэгдэж буй Хэрэглэгчийг 16 нас хүрсэн эсэхийг биечлэн шалгах боломжгүй тул Хэрэглэгч Зөвшөөрөх үйлдлээр баталгаажуулснаар түүнийг 16 нас хүрсэн этгээд гэж Банана онлайн дэлгүүр үзнэ.
  • 16-аас доош насны этгээдийг Хувийн бүртгэл үүсгэж буй тохиолдолд өөрийн эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээс зөвшөөрөл авах үүрэгтэй. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс үүдэн гарах аливаа хохирол, гэм хорыг тухайн гэм буруутай Хэрэглэгч бие даан хариуцна.
  • Цахим модульд мэдээлэл нь байршсан зарим бараа бүтээгдэхүүнийг захиалан авах насны доод хязгаар нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 21 нас байна. Хэрэглэгч 21 нас хүрсэн гэдгээ Зөвшөөрөх үйлдлээр баталгаажуулсны үндсэн дээр тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг захиалан авах үүрэгтэй.
  • Банана онлайн дэлгүүр нь Хэрэглэгчийг 21 нас хүрсэн эсэхийг биечлэн шалгах боломжгүй тул Хэрэглэгчийн хийсэн Зөвшөөрөх үйлдлийг үндэслэн түүнийг 21 нас хүрсэн этгээд гэж үзнэ. 21 нас хүрээгүй хэрэлэгч Зөвшөөрөх үйлдлээр дамжуулан Захиалга хийснээс үүдэн гарах аливаа хохирол, гэм хорыг тухайн гэм буруутай Хэрэглэгч бие даан хариуцна.
 3. Бүртгэл хувийн байх

  • Хэрэглэгч нь зөвхөн өөрийн бүртгүүлсэн Хувийн бүртгэлээрээ дамжуулан Цахим модулийг ашиглана.
  • Хэрэглэгч нь өөрийн Хувийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийн нууцаа чандлан хамгаалах, гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.
  • Хэрэглэгч энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийн 6.2-т заасан үүргээ зөрчсөнөөс өөрт нь болон гуравдагч этгээдэд учирсан хохирол, гэм хорыг Банана онлайн дэлгүүр хариуцахгүй бөгөөд Банана онлайн дэлгүүрт учирсан хохирол, гэм хорыг Хэрэглэгч хариуцан арилгах үүрэгтэй.
 4. Хувийн бүртгэл үүсгэх

  • Хэрэглэгч энэхүү Үйлчилгээний нөхцөлийн 17.1-д заасан мэдээллүүдийг бүрэн оруулсан, эсхүл Аппликейшнд холбогдох үйлдлийг хийсний үндсэн дээр Банана онлайн дэлгүүрт дамжуулахыг зөвшөөрснөөр Хувийн бүртгэл үүсгэх боломжтой бөгөөд өөрийн мэдээллийн үнэн зөвийг Хэрэглэгч бие даан хариуцна.
  • Хэрэглэгч Хувийн бүртгэлийн мэдээлэл алдаатай, буруу байсны улмаас Банана онлайн дэлгүүр болон гуравдагч этгээдэд учирсан аливаа хохирол, гэм хорыг Хэрэглэгч бие даан хариуцан арилгах үүрэгтэй.

Үндсэн цэс

© 2021 Дижитал Молл ХХК